דחית מועדי הדיווח התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

דחית מועדי הדיווח התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

בעקבות חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, החליט ערן יעקב, מנהל רשות המסים, לדחות את מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החלים בחודש ספטמבר 2018 כדלהלן:
1. המועד האחרון לדיווח ולתשלום המס עפ"י הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, אשר חל ב-15.9.2018 יידחה ל- 20.9.2018. 
2. למדווחים ולמשלמים באמצעים מקוונים באינטרנט ו/או בשע"מ, מועד הדיווח ותשלום המס הינו עד ליום 20.9.2018. 
מודגש, כי לגבי עוסקים/נישומים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר 20.9.2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 20.9.2018.
3. לגבי עוסקים  החייבים בהגשת דו"ח תקופתי מפורט, שיש להגישו עפ"י חוק מס ערך מוסף עד ל- 23.9.2018, יידחה הדיווח והתשלום עד ל-4.10.2018 .
מודגש כי עוסקים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר 4.10.2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 4.10.2018.

תגובות

אין אפשרות לרשום תגובה.