English

/

/

/

אישור הצעת תיקון חוק ההסדרים – חברות ארנק

אישור הצעת תיקון חוק ההסדרים – חברות ארנק


ביום 13.12.2016 התכנסה ועדת הכספים של הכנסת ואישרה את החלק העוסק במיסוי חברות שהוצע בחוק ההסדרים ובו חברות ארנק. ההצעה כללה שלושה חלקים מרכזיים אשר נועדו למנוע את תופעת ניצול המיסוי התאגידי.

בחלקה הראשון, ההצעה עוסקת במיסוי כהכנסה חייבת במס על משיכות כספים שבוצעו על ידי בעלי המניות בחסרות שבבעלותם. המיסוי יתבצע בתום השנה שלאחר השנה בה בוצעה המשיכה. עוד הוחלט בחלק זה, שגם העמדת נכסים לשימוש בעלי המניות תחוייב כהכנסה חייבת במס. לדוג' כלי שיט וטיס, דירות מגורים וכו'.

בחלקה השני של ההצעה לתיקון החוק, דנה הועדה בחברות שהוקמו ע"י דירקטורים, מנכלים ונושאי משרה אחרים, שכירים, אשר העניקו שירותים דרך חברות שבבעלותם – "חברות שכירים" הועדה אישרה את ההצעה כך שהוחלט שההכנסות שיתקבלו על ידי חברות מסוג זה ייחוסו לבעל החברה שישלם עליהם מס שולי כשאר השכירים.

החלק השלישי בהצעת החוק נגע בסמכויות על הוראת חלוקת רווחים שנצברו בחברה. על פי התיקון, מנהל רשאי לאחר התייעצות עם ועדה ציבורית להורות על חלוקה של עד 50% מרווחים שנצברו בתקופה של למעלה מחמש שנים מהמועד שקדם לחלוקה. כמו כן הוסכם כי על מנת לאפר פיתוח וצמיחה, לא ניתן יהיה לחלק רווחים אם סכומם המצטבר הוא נמוך מ- 5, מליון ₪ וכן הוחלט כי בכל מקרה היתרה שתישאר לא תהיה נמוכה מסכום של 3 מיליון ₪.

במסגרת תיקון החקיקה שעבר כאמור, נקבעו הוראות מעבר לפיהן מי שישיב כספים עד לסוף השנה הבאה, קרי 31.12.2017 ו/או ישיב נכסים ששימשו אותו כבעל מניות עד ליום 31.12.2018, לא יחוייב לפי הסעיף החדש.

חשבנו שיכול לעניין אתכם לקרוא גם על..

חוזרים במע"מ לעדכון סכומים

חוזרים במע"מ לעדכון סכומים חוזרים המפרטים עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו. לחצו כאן למעבר לדיווח באתר רשות המיסים

סכומים ושיעורים במע"מ

סכומים ושיעורים במע"מ בדף זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים לנושא מס ערך מוסף לחצו כאן למעבר לדיווח

אהבתם את המאמר? שתפו את החברים שלכם!

Facebook
Twitter
LinkedIn

על הלשכה

הלשכה הינה האגוד המקצועי של ענף מנה"ח בישראל, המקיף מעל 50,000 איש העוסקים בתחום. הלשכה פועלת במטרה לשמר ולשפר את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של העוסקים בו.

עקבו אחרינו

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן