English

/

/

/

תנאים לשימוש באתר הלשכה

 
 

טרם שימושך באתר הלשכה נא קרא היטב תנאי שימוש אלו, ואת מדינית הפרטיות (המפרטת את הטיפול שיעשה במידע האישי במסגרת שימושך באזור האישי).

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

גלישה או שימושך באתר (לרבות: בכניסה לאזור האישי, בניסיון לכניסה לאזור האישי או בכל שימוש אחר שהוא) מהווה ומעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו .

כללי
אתר הלשכה, נועד לשפר את הקשר המקוון שבין הלשכה לחבריה ולעבות את השירותים המקוונים שהלשכה מספקת להם.

האתר מאפשר בין היתר: לשלם דמי חבר (באמצעות כרטיס אשראי), לעדכן פרטים אישיים, לנהל פרסום ושימוש שיעשה באמצעי קשר שונים ועוד. האתר נמצא בתהליך פיתוח תמידיים בשלבים וצפויים להתווסף לו מעת לעת שירותים נוספים.

כניסה לחלקים מסוימים באתר נעשית באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא ("אמצעי גישה"). יש לשמור את אמצעי הגישה בסודיות ואין לגלותם לאחרים.

בכל מקרה של חשש לגילוי אמצעי הגישה לאזור האישי יש לחולל אמצעי גישה חדשים באופן מידי.

יש לשמור את קוד הגישה לאינטרנט בסודיות ואין לגלותו לאחרים. בכל מקרה של חשש לגילוי קוד הגישה לאינטרנט על ידי אחר, יש לפנות מיידית לצוות האתר ואין לבצע תשלומים באמצעות מנגנון התשלום שבאתר עד לסיום הטיפול בעניין.

החברות בלשכה והרשמה לשירותיה באמצעות האתר מוגבלים לבעלי גיל 18 ומעלה בלבד.
המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו והוא הנושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שיעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו.
למען הסר ספק, מובהר כי לשכת מנהלי החשבונות אינה נושאת בכל אחריות כלפי המשתמש או כל צד ג', בגין שימוש. שם המשתמש והסיסמה שנתנו למשתמש בעת ההרשמה, הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל גורם אחר.

תשלום דמי חבר
האתר מציע לשלם דרכו דמי חבר שנתיים בקנייה מאובטחת בכפוף לתנאים המופיעים בדף הרכישה באתר. מובהר בזאת, כי כל רכישה דרך האתר הינה עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן ויחולו עליה הכללים על עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק זה.

ביטול תשלום דמי חבר
ניתן לבטל תשלומים שבוצעו באמצעות האתר עקב טעות (כפל תשלום וכו') על ידי מסירת הודעת ביטול בכתב לגזברות הלשכה בפקס (לפקס מספר: 03-5090801, בליווי שיחה טלפונית לוודא קבלת הפקס לטלפון מספר: 073-2792210) או בדואר רשום לכתובת היצירה 29, בית גאון, רמת גן (מתחם הבורסה) 5252171.
הלשכה אינה גובה דמי ביטול על ביטול תשלומים שבוצעו בטעות, אך היא שומרת לעצמה הזכות לעשות כן בעתיד בכפוף לפרסום הודעה מראש בתנאי שימוש אלה או במקום אחר באתר.

מובהר כי:
• ביטול נועד למקרה בו תשלום נעשה בטעות (כפל תשלומים, תשלום באתר בנוסף לתשלום באמצעי פיזי וכו').
• הזכות לבטל תשלום שנעשה בטעות באה בנוסף לזכות בעל כרטיס אשראי לבטל עסקה במקרים של שימוש לרעה בכרטיס (שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך) בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986. במקרה של שימוש לרעה בכרטיס אשראי יש למסור מיד הודעה לחברת האשראי ולגזברות הלשכה ולציין כי מדובר בשימוש לרעה בכרטיס האשראי.
• הזכות לבטל תשלום שנעשה בטעות באה בנוסף לזכות בעל כרטיס אשראי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (עסקת מכר מרחוק).

אבטחת מידע
להקטנת סיכונים לאבדן מידע אישי יישומו באזור האישי מנגנונים שונים. בכלל זאת המידע אינו מוחזק על בסיס קבוע באתר אלא במערכות מחשוב חיצוניות המחוברות לרשת האינטרנט בחיבור מאובטח. משכך השימוש באזור זה באתר עשוי להיות לעיתים איטי מהרגיל.

בכל מקרה של חשש לחשיפה או לשיבוש של מידע אישי, יש לפנות מיידית לצוות האתר ולפעול בהתאם להנחיותיו.

אבטחת מידע בשימוש בכרטיס אשראי
כל התשלומים באזור האישי נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).

אתר הלשכה עומד בתנאי תקן אבטחת המידע PCI DSS. הסליקה נעשית באמצעות סולק מורשה מטעם חברות האשראי.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר הלשכה ואינם מועברים באמצעותו (מידע אודות תשלומים מטופל כמפורט במדיניות הפרטיות).

למידע נוסף אודות התקן ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org

או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה)

https://www.cal-online.co.il/he-IL/Business/GuideAndOperate/Pages/PCI%20DSS.aspx

https://www.isracard.co.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-pci

בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי של משתמש מורשה יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.

אחריות מוגבלת ללשכה

בנוסף לקבוע בתנאים הכלליים, מובהר כי הגם שהלשכה נקטה אמצעים לאבטחת מידע ואמצעים שנועדו להבטיח שהאזור האישי יפעל באופן תקין ונקי משיבושים, אין יכולת לשלול לחלוטין תקלות או שיבושים. רשתות מחשבים וקשר מקוון נושאים בחובם סיכונים מובנים, שאינם ניתנים לביטול מוחלט.

השימוש באזור האישי הוא רשות ואינו חובה. הוא נועד להוות ערוץ תקשורת ותשלומים נוסף לערוצים קיימים רבים.

אחריות הלשכה מתמצת בנקיטת הצעדים האמורים וכאמור בתנאים הכלליים – בשום מקרה הלשכה לא תהיה אחראית לנקזים שיגרמו עקב שימוש באזור האישי.

המידע באתר
החומרים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רלבנטי למנהלי חשבונות. האתר מכיל, בין היתר, מידע ונתונים ממקורות חיצוניים. הלשכה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן מידע זה מעת לעת. יחד עם זאת מובהר בזאת, כי לשכת מנהלי החשבונות אינה אחראית לטיב תוכנו ו/או לאמיתותו של מידע כאמור. יובהר כי במקרים של אזכור חוקים, תקנות וכדומה, הנוסח המחייב הינו הנוסח הרשמי המפורסם ברשומות. כמו כן, ניתן למצוא באתר תכנים (כגון מאמרים, הצעות עבודה, מודעות) של חברי לשכה ואחרים. לשכת מנהלי החשבונות אינה אחראית לטיב התכנים ו/או לאמיתותם של תכנים אלו.

קישורים לאתרים אחרים
אתר הלשכה כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים. אתר הלשכה מספק קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתה של הלשכה והיא אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו. הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר הלשכה איננו מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של הלשכה לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

פורומים
הפורומים המופיעים באתר משמשים כפלטפורמה להחלפה ושיתוף מידע בין המשתתפים בפורום.
לשכת מנהלי החשבונות אינה אחראית לטיב ו/או לתוכן השאלות ו/או התשובות ו/או כל הנאמר בפורום. המידע הניתן בפורומים זה ניתן כשרות ואינו מהווה תחליף למקור. אף שנעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע בפורומים אין לשכת מנהלי החשבונות ו/או היועצים בה אחראים בצורה כלשהי לתוכנם . כל שימוש בפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.

איסור שימוש לרעה
אין לנצל את השימוש בפורומים לרעה בשום מקרה. אין להעלות תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וכל דין אחר. כמו כן אין להעלות תכנים העלולים לפגוע בלשכת מנהלי החשבונות ו/או בצד שלישי. המשתמשים ישמרו על טוהר המידות, שקיפות, רגשות המשתמשים האחרים והתנהגות ההולמת תרבות עסקית.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ללשכת מנהלי החשבונות אין אחראיות לטיב ו/או אמיתות התכנים המועלים על ידי המשתמשים, והמשתמשים מתחייבים לשפות ו/או לפצות את לשכת מנהלי החשבונות בכל מקרה בו תידרש לשכת מנהלי החשבונות להעביר תשלום כזה או אחר ו/או בכל מקרה בו תידרש לשכת מנהלי החשבונות לשאת באחריות כלשהי ו/או לספוג סנקציה כלשהי בגין העלאת תוכן כאמור על ידי משתמש, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב.

זכויות יוצרים
אין לעשות שימוש לרבות שכפול ו/או העתקה ו/או חיבור באמצעות לינקים, בחומרים המופיעים באתר מבלי קבלת רשות מראש ובכתב מבעלי זכות הקניין. לשכת מנהלי החשבונות הינה הבעלים של זכויות היוצרים של האתר, לרבות הלוגו, עיצובו, תכנונו, עיבוד החומרים והצגתם, למעט המאמרים פרי עטם של מחברים המתפרסמים באתר.

פרטיות
המשתמש מסכים שהלשכה תשתמש בפרטים שימסרו לה, על פי המפורט בפרק זכויות קניין רוחני שלהלן.

זכויות קניין רוחני
על-פי דיני הקניין הרוחני התקפים בישראל וכן על-פי אמנות בין-לאומיות, כל מידע המצוי באתר, לרבות יישומי תוכנה, הינו מוגן (להלן: "החומר המוגן"). זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות ללשכה אלא אם צוין באופן מפורש אחרת. אשר על כן, המשתמש רשאי לעשות שימוש בחומר המוגן, אך ורק בהתאם לכללים הקבועים בדין. המשתמש מתחייב שלא לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לפרסם או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש בחומר המוגן, ו/או לאפשר לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מהלשכה.

שונות

אין לראות הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו כגורעת מהוראה אחרת אשר בתנאי השימוש. בכל מקרה של סתירה בין הוראות השימוש זה לבין הוראות המופיעות בכל מקום אחר, הוראות תנאי השימוש על העליונה, אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש.
הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הלשכה רשאית להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי להודיע על כך מראש ומבלי לנמק את החלטתה.
כמו כן, מנהלי הפורומים רשאים להסיר תכנים בפורומים המנוהלים על ידם על פי שיקול דעתם הבלעדית, מבלי להודיע על כך מראש ומבלי לנמק את ההחלטה.
על תקנון זה חל הדין הישראלי. סמכות שיפוט מקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן