English

/

/

/

תקנון הלשכה

תקנון לשכת מנהלי החשבונות בישראל – The Israeli Bookkeepers Association
האיגוד המקצועי והמייצג של מנהלי החשבונות וחשבי השכר בארץ.

הלשכה הוקמה לצורך המטרות הבאות:

 • לשמש ארגון יציג ומייצג למנהלי החשבונות בישראל, בענייניהם בארץ ובחו"ל.
 • לפעול למען קידום האינטרסים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של חברי הלשכה.
 • לשמור על רמתם המקצועית של מנהלי החשבונות, ולקבוע כללי נוהג מחייבים בכל העניינים הנוגעים לעבודה המקצועית של חברי הלשכה.
 • לקיים ביקורת ופיקוח מקצועיים על פעילותם המקצועית של מנהלי החשבונות תוך כדי קביעת נהלים וכללי אתיקה מקצועיים.
 • לשפר את תנאי עבודת חברי הלשכה ולפקח על הכשרתם המקצועית.
 • להסדיר את יחסי חברי הלשכה, בינם לבין עצמם.
 • להסדיר את יחסי חברי הלשכה עם מוסדות הממשלה וגופים אחרים איתם נמצאים חברי הלשכה בקשרי עבודה וכן במידת הצורך בין לקוחותיהם.
 • לקיים ימי עיון, סמינרים וכנסים לשם השתלמות והעלאת הרמה המקצועית של חברי הלשכה
 • לייסד ולקיים מוסדות כלכליים ע"י הלשכה למען קידום עניינם של מנהלי החשבונות ורווחתם.
 • להפיק ולהפיץ עיתונות וספרות מקצועית.
 • לקיים מערכת יחסי ציבור של הלשכה למען חבריה כלפי חוץ.
 •  ללשכה חברים מן המניין וחברים שלא מן המניין במעמד סטודנט.
 • חברות בלשכה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
 • חבר לשכה הינו מי שהינו חבר הלשכה ואשר שילם את דמי החבר מידי שנה.
 • לא יכהן כחבר לשכה: קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל או מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 ועד 297 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין בעבירה לפי סעיף 220 לפקודה או בעבירה לפי סעיף 117 (ב) לחוק מע"מ או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

הלשכה תנהל פנקס חברים בו ירשמו חברי הלשכה, מענם, כתובת מקום עבודתם, מספר זהותם ותאריך תחילת חברותם ומי שחדלו להיות חברים בלשכה ותאריך פקיעת החברות. פנקס החברים יתנהל בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הלשכה.

כל חבר יקבל תעודה המעידה על חברותו בלשכה. התעודה תינתן בגין תשלום סמלי שיקבע מעת לעת ע"י הלשכה ותכלול מספר תעודת מייצג ותמונה אישית. חבר הפורש מהלשכה או מורחק ממנה חייב להחזיר את תעודת החבר ללשכה בתוך 30 יום מיום הפרישה.
זכויות וחובות החברים

 • חבר לשכה יוזמן לאירועים, כנסים והשתלמויות שעורכת הלשכה.
 • חבר לשכה זכאי לקבל מהלשכה עזרה והדרכה הדרושים לו בעבודתו בהתאם לקריטריונים שקבעה הלשכה.
 • כל אחד מחברי הלשכה זכאי להוסיף ליד שמו על נייר המכתבים ו/או כרטיס הביקור ו/או קורות חייו את השתיכותו ללשכה.
 • חבר הלשכה ימלא אחר הוראות התקנון, החלטות הלשכה והוראות מוסדותיה.
 • חבר הלשכה יסייע ללשכה בהשגת מטרותיה.
 • חבר הלשכה ינהג לפי כללי האתיקה המקצועית שנקבעו בדין וכן בהתאם לכללי האתיקה המקצועית שיפורסמו על ידי הלשכה.
 • חבר הלשכה יגן על כבוד המקצוע, כבוד הלשכה, מוסדותיה וחבריה.
 • חבר לשכה ישמור ולהקפיד על יחסי חברות הוגנים כלפי חבר לשכה אחר.
 • חבר לשכה ישלם במועד את דמי החבר ללשכה כפי שייקבעו מעת לעת על ידי מוסדות הלשכה.

חבר מן המניין

 • מנהל חשבונות, המבקש להתקבל כחבר לשכה (להלן-"המבקש") יגיש בקשה על גבי טופס. (להלן-"הטופס").
 • על המבקש לשלם דמי הרשמה, כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי המועצה.
 • את הטופס ואישור תשלום דמי ההרשמה על המבקש להעביר להנהלת הלשכה לאישור מועמדותו של המבקש. נדחתה בקשתו של מבקש רשאי הוא לחזור ולהגיש מועמדותו מחדש כעבור שישה חודשים מיום דחיית בקשתו וחוזר חלילה.

חבר לשכה במעמד סטודנט

 • סטודנט שהתחיל לימודיו והמבקש להתקבל כחבר לשכה לתקופת לימודיו במעמד סטודנט, יגיש בקשה על גבי טופס שנוסחו ייקבע מעת לעת על ידי הלשכה (להלן-"הטופס"), בצרוף תשלום דמי הרשמה כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי הלשכה.
 • מתמחה עמית שלא מן המניין אשר קיבל את אישור ההסמכה ממשרד העבודה והחל לעבוד , יהיה זכאי להיות חבר מן המניין של הלשכה עם קבלת האישור.
 • הלשכה תקבע את גובה דמי החבר השנתיים מעת לעת והיא רשאית לקבוע כללים לעניין תשלום דמי החבר לשיעורין, הצמדה, ריבית כנהוג במשק.
 • חבר לשכה חייב בתשלום דמי חבר במועדם ובהתאם לאמור בתקנון זה.
 • חבר אשר חדל מכל סיבה שהיא להיות חבר לשכה במהלך השנה, ישלם דמי חבר מלאים לאותה שנה.
 • חבר אשר חדל להיות חבר לשכה, וברצונו לחזור בו ולהירשם מחדש לפני חלוף 5 שנים , יהיה חייב לשלם דמי חבר מלאים גם בשל תקופת היעדרותו.
 • חבר חדש המצטרף במהלך השנה ישלם דמי חבר באופן יחסי למספר החודשים שנותרו באותה שנה אך ורק במידה ויבחר לשלם באמצעות ה"ק בכ"א או באמצעות ה"ק בנקאית.

חבר אשר לא שילם את דמי החבר במועד יחולו ההוראות הבאות:

 • לא שילם את דמי החבר תוך 30 יום ממועד התשלום לא יהיה זכאי להשתתף באירוע, בכינוס או בהשתלמות מטעם הסניף או הלשכה ויפסק משלוח חומר מקצועי עבורו.
 • לא שילם את דמי החבר תוך 60 יום ממועד התשלום, תושעה חברותו בלשכה עד לתשלום דמי החברץ אם הינו בעל תפקיד במוסדות הלשכה יופסק תפקידו.

חבר יחדל להיות חבר לשכה באחד מהמקרים הבאים:

 • היה ולא שילם את דמי החבר תופסק חברותו בלשכה.
 • היה והודיע בכתב על רצונו לחדול מלהיות חבר בלשכה, חברותו תפסק תוך 30 יום מיום בו התקבלה הודעתו
  ככל שההודעה נעשתה בטווח של 14 יום מעת הרכישה. 
 • עם פטירתו.
 • עם הרשעתו במעשה פלילי שיש עמו קלון על פי החלטת היעומ"ש של הלשכה.
 • על פי החלטה סופית של בית דין המשמעתי של הלשכה.
 • הצטרפות החבר לארגון אחר הפוגע במעמדם של מנהלי החשבונות תיחשב לעבירת משמעת.
 • אסיפה כללית.
 • נשיאות הלשכה.
 • יו"ר הלשכה
 • ועדת ביקורת ארצית.
 • בית דין משמעתי ארצי.
 • ועדות הלשכה
 • ועדת ביקורת ארצית (להלן – "הועדה או ועדת הביקורת") תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של הלשכה ואת פנקסי החשבונות שלה, תבקר את מוסדות הלשכה, חשבונותיהם של מוסדות הלשכה ופעולותיהם הכספיות וכן תהא אחראית על פעולות הביקורת בסניפים.
 • בראשות ועדת הביקורת עומד עוה"ד רועי כהן ובראשות הלשכה עומד עו"ד רפי בעדני.
 • ועדת הביקורת רשאית לצורכי עבודתה לעיין בספרי החשבונות של הלשכה, בספרי החשבונות של סניפי הלשכה ולקבל מכל מוסדות הלשכה ונבחריה, לפי דרישתה, כל מסמך, פרטיכל ומידע הדרושים לדעתה למילוי תפקידיה.
 • ועדת הביקורת תביא המלצותיה בפני החברים, לפני האסיפה הכללית, לעניין הדין והחשבון הכספי של הלשכה.
 • הועדה תכין ותמסור דו"ח על ממצאי ביקורתה לפחות אחת לשנה, לאסיפה הכללית, למועצה הארצית ולמוסד המבוקר.

בית דין חברים משמעתי ידון בעניינים הבאים:

בית הדין ישפוט את חברי הלשכה ויכריע בכל הנושאים הבאים:

 • בכל מחלוקת שבין חבר למשנהו הנוגעת לתחום העיסוק
  המקצועי.
 • בכל עבירת משמעת ועבירה על כללי האתיקה המקצועיים, בהתנהגות הנוגדת את תקנון הלשכה והחלטת מוסדותיה המוסמכים.

 

בית הדין הארצי רשאי לקבל את ההחלטות הבאות, לאחר ששמע את כל הצדדים הנוגעים לעניין:

 • הוא רשאי בכל סכסוך שבין חבר למשנהו לקבוע הוראות לפתרון הסכסוך שאין בצידן חיוב כספי.
 • הוא רשאי לקבוע כי חבר עבר עבירת משמעת.

 

בית הדין אשר מצא חבר אשם בעבירת משמעת או על מנת לאכוף הוראה אחרת שלו רשאי להחליט על העונשים הבאים:

 • התראה.
 • נזיפה.
 • פרסום החלטת בית הדין ואופן הפרסום.
 • מניעת השתתפותו של חבר באירועים, בכנסים ו/או בהשתלמויות של הסניף ו/או הלשכה.
 • סילוקו של חבר מתפקיד במוסדות הסניף והלשכה, לתקופה או לצמיתות.
 • השעיה בפועל של חבר מן הלשכה לתקופה או על תנאי שיעבור על הוראה אחרת של בית הדין.

16.1 פעולה של חבר מוסדות הסניף או הלשכה, לא ייפגע תקפה רק בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו, בכפוף להחלטה אחרת של בית דין.

 • שם הלשכה וסמלה יודפסו על כל הטפסים והמכתבים היוצאים בשם הלשכה.
 • לצורך חיוב כספי של הלשכה יחתמו הנשיא או ממלא מקומו והגזבר בתוספת חותמת הלשכה.
 • על כל מסמך אחר שאינו מחייב כספית את הלשכה, חתימתם של שני חברי הנשיאות שהוסמכו לכך על ידי הנשיאות בתוספת חותמת הלשכה, תחייב את הלשכה לכל דבר ועניין.
 • לצורך חיוב כספי של הסניף נדרשת חתימת שני חברי הנהלת הסניף אשר חלקם או כולם חברי מועצה.
 • פעולות של חברי הלשכה יהיו כפופות לתקנון זה וכן להנחיות ונהלים פנימיים שיקבעו על ידי ועדה מיוחדת מטעם נשיאות הלשכה.
 • הדו"ח הכספי יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון.
 • רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של הלשכה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, וימסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

דין התקנון כדין חוזה בין החברים לבין עצמם ובין החברים לבין כל גוף חיצוני

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן