English

/

/

/

מדיניות פרטיות באתר הלשכה

אתר לשכת מנהלי החשבונות ("הלשכה"), נועד לשפר את הקשר המקוון בין הלשכה לחבריה ולהרחיב את השירותים שהלשכה מספקת להם, כמו כן האתר מאפשר לחברי הלשכה לשלם את דמי החבר השנתיים באמצעות מערכת תשלומים מקוונת.

גלישה באתר הלשכה (או כל שימוש אחר בו) כפופה למדינות פרטיות זו. מטרתה לידע ולתאר את השימוש שתעשה הלשכה בפרטיך, וכן את זכויותיך בעניין. אנא קרא היטב מדיניות זו.

משלוח הודעות דוא"ל לחברי הלשכה – משלוח הודעות (למעט 'ניוזלטרים' או פרסומות* לגביהם נדרשת הרשמה או הסכמה מראש ואלו נעשים בתהליך ייעודי) נעשה ללא קשר לשימושך או אי שימושך באתר .
הרשמה לקבלת ניוזלטרים או מתן הסכמה לקבלת דוא"לים פרסומיים ("דבר פרסומת") – ניתן להירשם לקבלת ניוזלטרים או לתת הסכמה מפורשת לקבלת דוא"לים פרסומיים באמצעות האתר.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

במהלך שימושך באתר הלשכה ייאסף מידע אודות שימושך בו (גישה לאזור אישי, ביצוע פעולות, אישור פעולות, צפייה בתוכן אישי וכו') ("מידע אודות שימוש"), וכן יתקבל מידע שתמסור ללשכה, אם תבחר למסור, באמצעות המנגנונים שבאתר כגון: עדכון פרטי קשר, בחירותיך בדבר השימוש שמותר יהיה לעשות בחלק מאמצעי הקשר איתך וכדו'. זאת, למעט מידע אודות כרטיסי אשראי המטופל באופן ייחודי כמפורט להלן.
מידע שתמסור ללשכה ייאגר במאגרי המידע של הלשכה.
מידע אודות שימוש באתר ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש כמפורט במדיניות זו.
מכיוון שהאתר הוא אמצעי קשר נוסף עם הלשכה, הפרטים שעשויים להיות בידי הלשכה, יכול שיהיו רבים מאלו שנמסרו לה על ידך בעת השימוש באתר.
מאגרי המידע של הלשכה ירשמו בפנקס מאגרי המידע.
הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם אחר בינך לבין הלשכה.


שימוש בפרטים
מידע אודות שימוש באתר הלשכה ישמש לצורך אבטחה, ניהול גישה למידע אישי, בקרת שימוש, תיעוד פעולות, לימוד בדבר העדפות אישיות ושיפור השירותים שבאתר. חלק ממידע זה ישמר לזמן מוגבל, בהתאם למדיניות שתקבע הלשכה מעת לעת (תוך התחשבות בשיקולי אבטחת מידע מחד והקטנת סיכונים לפגיעה בפרטיות מאידך). חלק ממידע זה יומר למידע אנונימי וישמר כך, ללא קישורו לגולש מסוים.
מידע שתמסור ללשכה ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש בהתאם לשימושים להם נועדו מאגרי המידע של הלשכה (ובכלל זאת ניהול פעילות הלשכה למול חבריה כגון: ניהול פנקס מנהלי חשבונות, ניהול פרטי קשר עם חברי הלשכה, תיעוד תשלומים, ניהול דיוור וסוגי דיוור וכו') וכן כמפורט במדיניות זו.


מידע אודות כרטיסי אשראי
האתר כולל כלים לביצוע תשלומים (ובעתיד גם רכישות) מקוונים. כל התשלומים באתר נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).
אתר הלשכה עומד בתנאי תקן אבטחת המידע PCI DSS.
פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר הלשכה ואינם מועברים באמצעותו. מידע אודות ביצוע תשלומים ורכישות מועבר ללשכה מהגורם הסולק (לצורך ידוע הלשכה בדבר ביצוע התשלום. המידע מועבר ללא פרטים מלאים על כרטיס האשראי לשם זיהוי ומניעת שיבושים בזיכוי משלמים).
בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי של משתמש מורשה יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.


זכות עיון
זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של הלשכה. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי הלשכה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.
באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.
במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.


מסירת פרטים לצדדים שלישיים
הלשכה לא תעביר ללא הסכמתך מידע אישי לשימושם של צדדים שלישיים.
מידע אישי יימסר לצדדים שלישיים בכפוף להסדרים בעלי הגנה נאותה על מידע אישי לצורך אספקת שירותים או מוצרים ללשכה או לך:
הלשכה עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף ליישום הוראות הנחיית רשם מאגרי המידע בעניין עיבוד מידע אישי במיקור חוץ) או המספק במשותף עימה שירותים (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות עם הגנה נאותה על מידע אישי או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים). לדוגמא: הלשכה יכול שתעביר פרטיך לחברה שתספק לה שירותי דיוור באמצעות דוא"ל. הלשכה יכול שתעביר פרטיך לקבלן משנה במקרה בו הלשכה תפקיד את תפעול האתר בידי קבלן משנה וכיוצ"ב.
הלשכה לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
הלשכה תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישים במקרים הבאים:
צו שיפוטי.
הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהלשכה היא צד להם או שיש לה עניין בהם.
מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
הגנה על אינטרס אישי כשר של הלשכה או של חבריה.
לחברות בנות של הלשכה ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.
בדיקה או בירור של חברות האשראי.


שינויים במדיניות הפרטיות
הלשכה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן