English

/

/

/

הקוד האתי של הלשכה

לשכת מנהלי החשבונות חרטה על דגלה את ערכי המקצועיות, היושרה, קידום ועידוד המעמד וההכרה הציבוריים והמקצועיים של ענף הנהלת החשבונות בישראל

כללי אתיקה מקצועית

לשכת מנהלי החשבונות בישראל רואה בחברי ועמיתי הלשכה כמחויבים לעמוד בכללי האתיקה המקצועית על מנת לשמור על הוגנות, רמת שירות, מקצועיות ומצוינות בענף 

 

achievement-3385068_640

הלשכה וחבריה

חבר לשכה ישמור על המקצוע ויימנע מפגיעה בו ו/או בשמה של הלשכה, על מוסדותיה וועדותיה. בנוסף יפעל על פי כללי הלשכה, תקנונה, הוראותיה והחלטותיה וימנע מניגוד עניינים בין פעילותו בלשכה לבין עסקיו וכן לבין פעילותו שמחוץ ללשכה. בכל דבר פרסום, אין לעשות שימוש בשמה של הלשכה, פרט לציון דבר חברות ותפקיד בלשכה.

men-1979261_640

עמיתים למקצוע

חבר לשכה ינהג באדיבות ובהתחשבות עם כל חבר לשכה אחר עמו הוא בא בקשרים במהלך פעילותו המקצועית. חבר לשכה ינהג בהגינות עם חבריו ועם עמיתיו למקצוע גם כשהוא במצב של תחרות עימם. חבר לשכה ימנע מלהטיל דופי בעמית למקצוע או בחבר לשכה.חבר לשכה לא יכשיל עמית למקצוע או חבר לשכה בצורה בלתי הוגנת

agent-3845505_640

חברי לשכה ולקוחותיהם

חבר לשכה יפעל לטובת לקוחו בסודיות, נאמנות ובמסירות ויטפל במטלותיו המקצועיות לפי מיטב יכולתו. התנהגותו תהיה ישרה והוגנת ולא תעמוד באופן שיש בו ניגוד בין ענייניו של לקוחו לבין אלו של חבר הלשכה. יש לשמור בסודיות על מידע, אשר הגיע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה בעבור לקוח ואשר אינו בגדר "נחלת הכלל" או מידע לרבים.

עיקרי הקוד האתי

ניגוד עניינים

חבר לשכה לא יעסוק בפעילות מקצועית באופן שיש בו ניגוד בין ענייניו של לקוחו לבין ענייניו של חבר האגוד המקצועי של מנה"ח בישראל.

כבוד המקצוע

חבר לשכה ישמור על כבוד המקצוע ויימנע מפגיעה בו. חבר לשכה יימנע ממצב של פגיעה בשמה של הלשכה, על מוסדותיה וועדותיה.

יושרה

חבר לשכה ימנע מלהטיל דופי בעמית למקצוע או בחבר לשכה. חבר לשכה לא יכשיל עמית למקצוע או חבר לשכה בצורה בלתי הוגנת.

סודיות

על חבר לשכה לשמור בסודיות על מידע, אשר הגיע אליו תוך כדי ועקב ביצוע עבודתו בעבור הלקוח ואשר אינו בגדר "נחלת הכלל" או מידע לרבים.

הגינות ויושר

התנהגותו העסקית והמקצועית של חבר לשכה תהיה ישרה והוגנת. במילוי תפקידיו המקצועיים יפעל לטובת לקוחו בסודיות, נאמנות ובמסירות.

אתיקה מקצועית

חבר לשכה ינהג באדיבות ובהתחשבות עם כל חבר לשכה עמו הוא בא בקשרים מקצועיים וינהג בהגינות, גם כשהוא במצב של תחרות עימם.

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן